Penzión Opál

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ) :
 • správcom osobných údajov, ktoré klient poskytuje v súvislosti s poskytovaním služieb je penzión Opál, podnikateľ Viktória Nagyová / IČO: 40555283 / sídlo: 09415 Zámutov 503, zapísaná v živnostenskom registri pod č. 713-5367 a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke www.penzionopal.sk pred nástupom na pobyt.

  Penzión Opál spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú.

Účel spracovania osobných údajov :

 • účelom je podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 13 písmeno

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby a písmeno

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme ?

 • zhromažďujeme Vaše informácie : meno, adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu a podpis resp. ďalšie osobné údaje podľa položiek v knihe ubytovaných. 

Ako vaše osobné údaje využívame ?

 • Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, či na evidenciu v našom programe stálych hostí. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, v poštovom styku s Vami, Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci

Telefonická komunikácia :

v prípade nutnosti telefonickej komunikácie Vás budeme kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré nám poskytnete. Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely, ale výhradne pre komunikáciu ohľadom Vašej objednávky alebo požiadavky.

Zdieľanie informácií s tretími stranami :

 • nebudeme predávať, obchodovať alebo inak prevádzať tretím stranám vaše osobné údaje.

Ochrana osobných údajov :

 • podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Platby kartou :

 • aby boli platby kartou u nás čo najbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy. Realizujeme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s Vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

Doba spracovania :

 • doba spracovania Vašich osobných údajov v knihe ubytovaných je v období 14 dní od ukončenia pobytu. V  listinnej podobe ako napríklad zmluvy sa uchovávajú podľa účtovných zákonov. Ostatné údaje sa využívajú len na účely komunikácie a bezpečnosti našich hostí a ďalej sa neuchovávajú.
 • Spoločnosť Viktória Nagyová zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: